dimarts, 20 de setembre de 2011

Conectar Arduino con una bombilla

Navegando y buscando por Internet, esa gran red de redes, he encontrado una manera de conectar una bombilla con lo que parece ser un relé. El circuito consta, del Arduino, 1K de resistencia y un relé conectado todo a la bombilla.

Pongo dicha foto
Sería una buena manera de empezar con electricidad para después hacer algo más grande. Compraré lo necesario y ya posteare el resultado.

dijous, 15 de setembre de 2011

dijous, 14 de juliol de 2011

diumenge, 3 de juliol de 2011

Control de quadrotors

No és el nostre nivell, però hi ha coses interessants:

UPC
Open course ware del MIT

LDR


El circuit per connectar la LDR com a sensor és el mateix que per la NTC. Aquest és de la pàgina d'Arduino. Substituint la NTC per la LDR, he fet proves amb un llum de baix consum de 5W. A 2 o 3 cm obtinc un valor (amb una resistència d'1k en sèrie) d'entre 300 i 400. Amb la llum apagada (només amb la llum del monitor de l'ordinador) veig uns valors de 1000 a 1200

Penso que podríem dissenyar un ratolí òptic que em anés movent a la pantalla en funció del moviment d'un llum extern. Seria el principi d'un seguidor del sol per a una placa solar.

dimecres, 29 de juny de 2011

Sensor NTC

Aquest és l'esquema de connexió de la resistència NTC a la placa arduino


Els valors que he detectat són: a temperatura ambient (uns 25º) l'scratch em detecta un valor de 198
Prement fortament amb els dits (imagino que uns 38-39º) l'scratch em dona un valor de 175

Aquest és el datasheet del meu NTC http://www.cooking-hacks.com/skin/frontend/default/cooking/pdf/159-282-86001.pdf

Aplicacions: termòmetre, termòstat, control d'obertura de finestres o tancament de persianes en funció de la temperatura

dimarts, 31 de maig de 2011

Firmware per a controlar Arduino amb Scratch

Aquest firmware és necessari per a controlar l'Arduino des de l'Scratch. Heu de copiar el fitxer de text al programa Arduino i pujar-lo a la placa. El text és aquest:

//ARDUINO FIRMWARE FOR S4A SOFTWARE - http://seaside.citilab.eu/scratch/arduino

//INPUT/OUTPUT CONFIGURATION
 //digital outputs (digital pins 10,11 and 13)
 //analog outputs (digital pins 5, 6 and 9)
 //analog inputs (analog pins)
 //digital inputs (digital pins 2 and 3)
 //servomotors RC (digital pins 4, 7, 8 and 12)
 
char outputs[10];
int states[10];
int pulseWidth;
unsigned long initialPulseTime;
unsigned long lastDataReceivedTime;
//servomotor ISR variables
volatile int updateServoMotors = false; 
volatile boolean newInterruption;

void setup()
{
 Serial.begin(38400);
 Serial.flush();
 configurePins();
 configureServomotors();
 lastDataReceivedTime = millis();
}
 
void loop()
{ 
 sendSensorValues();
 readSerialPort();
}

void configurePins()
{
 for (int index = 0; index < 10; index++) 
 { 
   states[index] = 0;
   pinMode(index+4, OUTPUT);
   digitalWrite(index+4, LOW); //reset pins
 }
 
 outputs[1] = 'a';//pin 5
 outputs[2] = 'a';//pin 6
 outputs[5] = 'a';//pin 9
 outputs[6] = 'd';//pin 10 
 outputs[7] = 'd';//pin 11
 outputs[9] = 'd';//pin 13
  
 pinMode(2,INPUT);
 pinMode(3,INPUT);
 outputs[0] = 'c'; //pin 4
 outputs[3] = 'c'; //pin 7 
 outputs[4] = 's'; //pin 8
 outputs[8] = 's'; //pin 12
}

void configureServomotors()
{//servomotors interruption configuration (interruption each 10 ms on timer2)
 newInterruption = false;
 updateServoMotors = false; 
 TCCR2A = 0;
 TCCR2B = 1<<CS22 | 1<<CS21 | 1<<CS20;//preescaler = 1024 
 TIMSK2 = (1<<TOIE2); //Timer2 Overflow Interrupt Enable 
 TCNT2 = 100;  //start timer 
}

void sendSensorValues()
{
   int sensorValues[6], readings[5], sensorIndex;
   
   for (sensorIndex = 0; sensorIndex < 6; sensorIndex++) //For analog sensors, calculate the median of 5 sensor readings in order to avoid variability and power surges
   {
    for (int p = 0; p < 5; p++)  
     readings[p] = analogRead(sensorIndex);  
     
    InsertionSort(readings, 5); //sort readings
    sensorValues[sensorIndex] = readings[2]; //select median reading
   }
   
   //send analog sensor values
   for (sensorIndex = 0; sensorIndex < 6; sensorIndex++)  ScratchBoardSensorReport(sensorIndex, sensorValues[sensorIndex]);
   
   //send digital sensor values
   ScratchBoardSensorReport(6, digitalRead(2)?1023:0);
   ScratchBoardSensorReport(7, digitalRead(3)?1023:0);
}

void InsertionSort(int* array, int n)
{
 for (int i = 1; i < n; i++)
  for (int j = i; (j > 0) && ( array[j] < array[j-1] ); j--) 
   swap( array, j, j-1 );
}

void swap (int* array, int a, int b)
{
  int temp = array[a];
  array[a] = array[b];
  array[b] = temp;
}

void ScratchBoardSensorReport(int sensor, int value)
{ //PicoBoard protocol, 2 bytes per sensor
 Serial.print( B10000000
         | ((sensor & B1111)<<3)
         | ((value>>7) & B111),
        BYTE);
 Serial.print( value & B1111111, BYTE);
}

void readSerialPort()
{//read serial port until actuators plot has arrived 

 int pin, inByte, sensorHighByte;
 boolean newSensorsPlot = false, complete = false;
 char parameter = '1';
 
  while (!complete) 
  {
   if (updateServoMotors) updateServomotors();
   
   if (Serial.available()) 
   {  
    inByte = Serial.read();
    lastDataReceivedTime = millis();
    
     if (parameter == '1') 
     {
      if (inByte >= 128) //high byte (most significant bit equal to 1)
      {
       newSensorsPlot = true;
       sensorHighByte = inByte;
       pin = ((inByte >> 3) & 15);
      }
     }
     else if (parameter == '2') 
     {
      states[pin - 4] = ((sensorHighByte & 7) << 7) + (inByte & 127);   
      updateActuator(pin - 4);
      complete = (pin == 13);
     }
     
     if (newSensorsPlot)
     {
      if (parameter == '2') parameter = '1'; 
      else parameter++;
     }
   }
   else checkScratchDisconnection();
  }
}

void reset()
{//With xbee module, we need to simulate the setup execution that occurs when a usb connection is opened or closed without this module
 
 for (int pos = 0; pos < 10; pos++) //stop all actuators
 {
   states[pos] = 0;
   digitalWrite(pos + 2, LOW);
 }
 
 //reset servomotors
 newInterruption = false;
 updateServoMotors = false; 
 TCNT2 = 100;  
 
 //protocol handshaking
 sendSensorValues();
 lastDataReceivedTime = millis();
}

void updateActuator(int pinNumber)
{  
    if (outputs[pinNumber] == 'd') digitalWrite(pinNumber + 4,states[pinNumber]);
    else if (outputs[pinNumber] == 'a') analogWrite(pinNumber + 4, states[pinNumber]);
} 

void updateServomotors()
{    
  updateServoMotors = false;
  
  for (int p = 0; p < 10; p++)
  {   
   if (outputs[p] == 'c') servomotorC(p + 4, states[p]);
   if (outputs[p] == 's') servomotorS(p + 4, states[p]);
  }
} 

void servomotorC (int pinNumber, int dir)
{
  if (dir == 1) pulseWidth = 1300; //clockwise rotation
  else if (dir == 2) pulseWidth = 1700;////anticlockwise rotation
  else return;
  pulse(pinNumber);
}

void servomotorS (int pinNumber, int angle)
{
  if (angle < 0) pulseWidth = 0;
  else if (angle > 180) pulseWidth = 2400;
  else pulseWidth = (angle * 10) + 600;
  pulse(pinNumber);
  
}

void pulse (int pinNumber) {
  digitalWrite(pinNumber, HIGH);
  initialPulseTime = micros();
  while (micros() < pulseWidth + initialPulseTime){}   
  digitalWrite(pinNumber, LOW);
}

void checkScratchDisconnection()
{//the reset is necessary when using an wireless arduino board (because we need to ensure that arduino isn't waiting the actuators state from Scratch) or when scratch isn't sending information (because is how serial port close is detected)
 if (millis() - lastDataReceivedTime > 1000)  reset(); //reset state if actuators reception timeout = one second
}

ISR(TIMER2_OVF_vect) //Timer1 overflow interrupt vector handler
{//Timer 2 => 8 bits counter => 256 clock ticks
 //preeescaler = 1024 => this routine is called 61 (16.000.000/256/1024) times per second approximately => interruption period = 1 / 16.000.000/256/1024 = 16,384 ms
 
 //as we need a 20 ms interruption period but timer2 doesn't have a suitable preescaler for this, we program the timer with a 10 ms interruption period and we consider an interruption every 2 times this routine is called.
 //to have a 10 ms interruption period, timer2 counter must overflow after 156 clock ticks => interruption period = 1 / 16.000.000/156/1024 = 9,984 ms => counter initial value (TCNT) = 100

 if (newInterruption) 
 {
   TCNT2 = 100; //reset timer
   updateServoMotors = true;
 } 
 
 newInterruption = !newInterruption;
}

diumenge, 29 de maig de 2011